Park Vijfsluizen stap dichterbij

De bouw van nieuwbouwproject Park Vijfsluizen is weer een stap dichterbij gekomen door de instemming van het college van van burgemeester en wethouders van Vlaardingen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Park Vijfsluizen’ en het vrijgeven voor tervisielegging tot en met 24 maart 2021. Het plan kan worden ingezien, nadere informatie kan worden gevraagd en eventueel kan men een zienswijze indienen

Besluit bestemmingsplan

Naast het ontwerpbestemmingsplan is ook ingestemd met een Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en met het afwijken van de beleidsregel Parkeernormen 2019, door bij het bepalen van de parkeerbehoefte uit te gaan van de parkeernormen voor het gebiedstype ‘woonwijken’ (ipv gebiedstype ‘rest bebouwde kom’). Met het genomen besluit stemt het college in met het realiseren van een woonwijk op de betreffende locatie, met het ontwerpbesluit hogere waarden en met het vrijgeven voor de verdere formele procedure. Het (ontwerp)bestemmingsplan gaat uit van een vermindering van autobezit van de toekomstige bewoners omdat er rekening wordt gehouden met de ligging nabij een metrostation, de inzet van deelauto’s en extra fietsparkeerplaatsen voor bezoekers van bewoners.

Vragen en antwoorden

Op 17 februari heeft er een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de plannen voor Park Vijfsluizen. Je kan deze HIER terugkijken. Voor nadere informatie over het plan kan je uiteraard terecht bij de gemeente Vlaardingen. 

Heijmans staat als ontwikkelaar uiteraard ook open voor al je vragen en opmerkingen. Om een aantal vragen alvast te beantwoorden is de Parkwatcher op bezoek gegaan bij de projectbetrokkenen om te praten over de plannen voor Park Vijfsluizen. In een aantal korte video’s gaat hij langs bij de wethouder, ontwikkelaar, landschapsarchitect en de stedenbouwkundige om eerlijke antwoorden te krijgen op belangrijke vragen. De video’s zijn hieronder te bekijken.

Heb je nog een vraag die onbeantwoord is? Stuur je vraag dan in naar [email protected] en we ‘halen’ het antwoord voor je bij de betrokkenen.

Waar kan ik die ontwerpbesluiten vinden?

De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, met de planidentificatie: NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0020

Waar kan ik mij aanmelden voor de digitale informatiebijeenkomst van 17 februari 2021?

De informatiebijeenkomst was op 17 februari van 19.30 tot 21.00 uur. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden. De informatiebijeenkomst is terug te kijken via:  https://youtu.be/UnwS_4RYCRE?t=4308 

Ik ben niet in het bezit van een goede computer of internet, wat moet ik dan?

Vanwege de Coronamaatregelen zijn de stukken helaas niet fysiek in te zien. Indien je dat toch wenst willen wij je verzoeken dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan de gemeente kenbaar te maken. Dit kunt je doen per e-mail naar [email protected].
De gemeente zal hierop samen met jou op zoek gaan naar een mogelijkheid om alsnog  bestemmingsplan fysiek in te zien.

Ik heb bezwaren tegen het plan en/of onderdelen daarvan. Waar kan ik terecht?

Tegen een ontwerpbesluit kan geen bezwaar worden gemaakt maar wel een zienswijze worden ingediend. Als je het niet eens bent met het uiteindelijke definitieve besluit kan je daar t.z.t. beroep tegen aantekenen bij de Raad van State. In dat geval moet er wel al een zienswijze zijn ingediend

Wat betekent dit besluit voor de voortgang en start verkoop van de woningen?

Dit besluit past in de eerdere planning en wij verwachten in het voorjaar van start te kunnen gaan met Fase A.